Regulamin

I. DEFINICJE
Terminy użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:

  1. Regulamin – niniejszy dokument wraz z wszelkimi załącznikami i dodatkami do niego, które wyraźnie się do niego odwołują i stanowią jego integralną część;
  2. Polityka Prywatności – dokument znajdujący się pod adresem internetowym: https://coworkingczerska.pl/ wraz z wszelkimi załącznikami i dodatkami do niego, które wyraźnie się do niego odwołują i stanowią jego integralną część;
  3. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. 1964 Nr 16 poz. 93 ze zm.);
  4. Ustawa o Prawach Autorskich i Prawach Pokrewnych – ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994 Nr 24 poz. 83 ze zm.);
  5. Serwis – powiązany funkcjonalnie zbiór stron internetowych umieszczonych pod adresem internetowym: https://coworkingczerska.pl/;
  6. Właściciel Serwisu – podmiot zarządzający i prowadzący Serwis, którym to podmiotem jest spółka pod firmą AGORA S.A. z siedzibą w Warszawie, pod adresem: ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000059944, NIP: 5260305644, REGON: 011559486, o kapitale zakładowym w wysokości 46.580.831,00 zł, wpłaconym w całości, numer telefonu: +48 507 095 107; e-mail: coworking@agora.pl;
  7. Użytkownik – osoba lub podmiot korzystający z Serwisu;
  8. Funkcjonalności Serwisu – rodzaje i zakres świadczonych usług przez Serwis;
  9. Umowa o świadczenie usług Funkcjonalności Serwisu – umowa zawierana pomiędzy Użytkownikiem a Właścicielem Serwisu o korzystanie z Funkcjonalności Serwisu.

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania i funkcjonowania Serwisu.
 2. Zakres regulacji Regulaminu obejmuje:
 1. zasady dokonywania oraz realizacji usług za pośrednictwem Serwisu;
 2. zasady korzystania z dodatkowych funkcji i bezpłatnych usług Serwisu, jeśli takie zostaną oferowane przez Serwis.
 1. Regulamin jest dostępny w każdym czasie za pośrednictwem Serwisu. Regulamin jest zamieszczony w Serwisie w formie umożliwiającej wydruk.
 2. Prawa i obowiązki Użytkowników oraz Właściciela Serwisu określają w sposób wyłączny postanowienia niniejszego Regulaminu, Polityki Prywatności oraz przepisy prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Każdy Użytkownik z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Serwisu, zobowiązany jest do przestrzegania niniejszego Regulaminu. Akceptacja jego warunków stanowi wiążącą zgodę Użytkownika na świadczenie mu usług przez Właściciela Serwisu na zasadach w nim przewidzianych.
 4. Warunkiem niezbędnym do korzystania z Serwisu jest akceptacja przez Użytkownika wszystkich postanowień zawartych w treści niniejszego Regulaminu. 

III. WYMAGANIA TECHNICZNE

 1. Techniczne warunki korzystania z Serwisu, mają znaczenie dla poprawności jego funkcjonowania, prawidłowego wyglądu w przeglądarce internetowej, a także dla bezpieczeństwa danych Użytkownika.
 2. Każdy z Użytkowników powinien stosować się do poniższych warunków i wytycznych, a wszelkie działania podejmowane przez Użytkownika w sposób odmienny (umyślnie lub nieumyślnie), dokonywane są na jego wyłączną odpowiedzialność.
 3. Do prawidłowego działania Serwisu, niezbędne jest:
 1. posiadanie urządzenia pozwalającego na korzystanie z zasobów sieci Internet wyposażonego w system operacyjny;
 2. posiadanie prawidłowo zainstalowanej przeglądarki internetowej (Internet Explorer, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari lub Opera w aktualnej wersji;
 3. posiadanie włączonej obsługi JavaScript i cookies;
 4. posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej;
 5. posiadanie aktywnego numeru telefonu.
 1. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe działanie urządzenia, systemu operacyjnego lub przeglądarki Użytkownika, w tym w szczególności wszelkich rozszerzeń, dodatków i programów zainstalowanych w systemie operacyjnym lub przeglądarce Użytkownika.
 2. Zmiana wymogów co do warunków technicznych niezbędnych do korzystania z Funkcjonalności Serwisu nie stanowi zmiany Regulaminu w przypadku, gdy nie prowadzi do ograniczenia dotychczasowych Funkcjonalności Serwisu.
 3. Właściciel Serwisu podejmuje wszelkie niezbędne starania, aby zapewnić prawidłowe funkcjonowanie Serwisu pod względem technicznym. W związku z tym, że Serwis jest sukcesywnie udoskonalany istnieje możliwość występowania chwilowych przerw w jego działaniu.
 4. Właściciel Serwisu nieustannie podejmuje czynności, aby dostarczać Użytkownikowi Funkcjonalności Serwisu bez żadnych wad. Mimo dołożenia wszelkich możliwych starań Właściciel Serwisu nie gwarantuje, że informacje i dane zawarte w Serwisie są wolne od uchybień i błędów, które nie mogą być jednak podstawą do roszczeń.
 5. Właściciel Serwisu dołoży wszelkich starań, aby Serwis oraz wszystkie usługi udostępniane za jego pośrednictwem działały w sposób ciągły bez jakichkolwiek zakłóceń, jednakże Właściciel nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zakłócenia spowodowane siłą wyższą lub niedozwoloną ingerencją Użytkowników lub osób trzecich, za których działania nie ponosi odpowiedzialności. Ograniczenie odpowiedzialności nie dotyczy Konsumentów.

IV. ZASTRZEŻENIA PRAWNE, ZAPEWNIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. Wszelkie informacje, dane i materiały udostępniane w ramach Serwisu są chronione prawami autorskimi, prawami do znaków towarowych, prawami do baz danych lub innymi prawami własności intelektualnej.
 2. Zabronione jest kopiowanie, rozpowszechnianie lub jakiekolwiek inne wykorzystywanie w całości lub we fragmentach informacji, danych lub innych treści i zdjęć z Serwisu z wyjątkiem przypadków, gdy Właściciel Serwisu wyraził na to pisemną zgodę lub takie korzystanie odbywa się w granicach dozwolonego użytku określonego przepisami Ustawy o Prawach Autorskich i Prawach Pokrewnych.
 3. Serwisu nie można używać inaczej niż do celów osobistych i niekomercyjnych. Właściciel Serwisu zabrania używania jakichkolwiek zautomatyzowanych systemów lub oprogramowania do pozyskiwania danych z tej strony do celów komercyjnych (tzw. „screen scraping”), a także udostępniania lub obsługiwania łączy do niniejszej witryny bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Właściciela Serwisu.
 4. W przypadku jakiegokolwiek nieupoważnionego korzystania z Serwisu, Właściciel Serwisu zastrzega sobie prawo do podjęcia wszelkich niezbędnych działań, w tym wystąpienia na drogę sądową, W przypadku uzyskania przez Właściciela Serwisu informacji o naruszeniach praw do informacji, danych i materiałów Właściciel Serwisu jest uprawniony do wezwania Użytkownika do usunięcia skutków naruszeń na koszt Użytkownika.
 5. Użytkownik zobowiązuje się naprawić szkody wyrządzone Serwisowi i zwolnić Serwis z jakichkolwiek roszczeń lub żądań łącznie z uzasadnionymi kosztami obsługi prawnej wysuwanymi przez osoby trzecie, które wynikają bezpośrednio z naruszenia przez Użytkownika postanowień Regulaminu lub jakichkolwiek praw osób trzecich.
 6. Właściciel Serwisu nie odpowiada za skutki uzyskania loginu i hasła do Konta Użytkownika przez osoby nieupoważnione.
 7. Właściciel Serwisu nie odpowiada za dane osobowe pozwalające na identyfikację ujawnione samodzielnie przez Użytkownika w Serwisie.
 8. Właściciel Serwisu zastrzega sobie prawo do dokonania cesji w części lub w całości wszelkich swoich praw i obowiązków do Serwisu bez zgody Użytkownika. Postanowienie wskazane w zdaniu poprzedzającym nie dotyczy Konsumentów.
 9. Informacje znajdujące się w Serwisie nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu Cywilnego. Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje o Towarach, podane w Serwisie stanowią zaproszenie do zawarcia umowy zgodnie z art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 10. Właściciel Serwisu zastrzega sobie prawo do zmiany cen znajdujących się w ofercie. 

V. UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG FUNKCJONALNOŚCI SERWISU

Za dzień zawarcia Umowy o świadczenie usług Funkcjonalności Serwisu uznaje się dzień, w którym Użytkownik rozpocznie faktyczne korzystanie z Serwisu. Umowa o świadczenie usług Funkcjonalności Serwisu zostaje zawarta na czas nieokreślony. 

VI. REKLAMACJA USŁUG SERWISU

 1. Użytkownik może złożyć reklamację z tytułu usług Serwisu, jeżeli usługi Serwisu przewidziane w niniejszym Regulaminie nie są realizowane przez Właściciela Serwisu lub są realizowane niezgodnie z postanowieniami Regulaminu.
 2. Reklamacja usług Serwisu powinna zawierać:
 1. dane pozwalające na identyfikację Użytkownika;
 2. temat reklamacji oraz okres, którego reklamacja dotyczy;
 3. okoliczności uzasadniające reklamację;
 4. podpis Użytkownika – w przypadku reklamacji złożonej w formie pisemnej.
 1. Jeżeli reklamacja nie spełnia warunków formalnych, o których wyżej mowa, Właściciel serwisu wzywa Użytkownika do jej uzupełnienia w terminie nie dłuższym niż 7 (słownie: siedem) dni wraz z pouczeniem, iż w przypadku braku uzupełnienia w oznaczonym terminie reklamacja zostanie pozostawiona bez rozpoznania.
 2. Właściciel Serwisu może pozostawić reklamację bez rozpoznania, jeżeli:
 1. reklamacja dotyczy kwestii wyjaśnionej w Regulaminie, załącznikach lub dodatkach – w takim przypadku odpowiedź na reklamację zawiera odesłanie do stosownego dokumentu;
 2. reklamacja dotyczy kwestii wyjaśnionej uprzednio w odpowiedzi na poprzednie zgłoszenie reklamacyjne danego Użytkownika – w takim przypadku odpowiedź na reklamację zawiera odesłanie do stosownej korespondencji;
 3. reklamacja pochodzi od osoby trzeciej, która nie posiada stosownego upoważnienia lub pełnomocnictwa;
 4. zostanie złożona po upływie 30 (słownie: trzydzieści) dni od dnia ujawnienia się przyczyn reklamacji, chyba że przepisy powszechnie obowiązującego prawa znajdujące zastosowanie do usług Serwisu przewidują dłuższy termin na złożenie reklamacji, wówczas zastosowanie ma ów dłuższy termin.
 1. O skorzystaniu z prawa do pozostawienia reklamacji bez rozpoznania Właściciel Serwisu poinformuje niezwłocznie Użytkownika.
 2. Reklamacje kierowane do Właściciela Serwisu, a dotyczące usług świadczonych przez podmioty trzecie za pośrednictwem Serwisu będą przekazywane przez Właściciela Serwisu niezwłocznie właściwemu podmiotowi trzeciemu, które jest odpowiedzialny za realizację reklamacji.
 3. Właściciel Serwisu rozpatruje reklamację niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 (słownie: czternastu) dni od dnia jej złożenia.
 4. Odpowiedzi na reklamację Właściciel Serwisu udziela według własnego uznania:
 1. pisemnie na adres reklamującego;
 2. drogą elektroniczną na wskazany przez reklamującego adres poczty elektronicznej.
 1. Użytkownik będący konsumentem posiada również możliwość skorzystania z pozasądowych metod rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczenia, w tym:
 1. drogą elektroniczną za pośrednictwem platformy internetowej ODR Unii Europejskiej umożliwiającej składanie reklamacji i dochodzenie roszczeń związanych z zawartą umową, dostępnej na stronie: http://ec.europa.eu/consumers/odr/;
 2. zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy o świadczenie usług Funkcjonalności Serwisu;
 3. zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Użytkownikiem a Właścicielem Serwisu;
 4. skorzystania z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

XI. DANE OSOBOWE

Właściciel Serwisu przestrzega zasad określonych w RODO, w tym w szczególności odpowiednio zabezpiecza dane osobowe przed niezgodnym z prawem dostępem do danych osobowych przez osoby trzecie, w szczególności szyfruje dane osobowe, archiwizuje dane osobowe, dokonuje oceny środków zabezpieczających dane osobowe, zapewnia poufność, integralność, dostępność i odporność systemów i usług przetwarzania. Szczegółowe informacje dotyczące danych osobowych znajdują się w Polityce Prywatności.

XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 28.04.2021 r. 
 2. Zmiana Regulaminu jest możliwa w każdym czasie, w szczególności wobec zmiany obowiązujących przepisów prawnych, decyzji sądu lub właściwego organu, w sposób umożliwiający Użytkownikom uprzednie zapoznanie się i wyrażenie zgody albo rezygnację z dalszego korzystania z usług Serwisu lub oświadczenie o korzystaniu z Serwisu na zasadach dotychczasowych.
 3. Właściciel Serwisu publikuje zmiany Regulaminu, załączników lub dodatków na stronach internetowych Serwisu. Informacja o zmianie Regulaminu zostanie udostępniona nie później niż na 14 (słownie: czternaście) dni przed wprowadzeniem zmienionego Regulaminu.
 4. Z chwilą publikacji zmian Regulaminu, załączników lub dodatków w Internecie wszelkie wcześniejsze postanowienia w tym zakresie tracą moc, a w ich miejsce obowiązują postanowienia nowe, chyba że dalsze postanowienia niniejszego Regulaminu stanowią inaczej.
 5. Dotychczasowi Użytkownicy mają prawo odmówić zgody na wprowadzenie nowych postanowień w terminie 30 (słownie: trzydziestu) dni od dokonania zawiadomienia. Przy czym zawiadomienie uznaje się za dokonane skutecznie także w przypadku, gdy Użytkownik nie zapoznał się z informacją o zmianie z powodu odwiedzenia Serwisu, braku logowania na Koncie (jeśli zostało założone) lub innych niezależnych od Właściciela Serwisu przyczyn.
 6. Odmowa zgody na wprowadzenie nowych postanowień powinna być złożona Właścicielowi Serwisu pisemnie na adres: Agora S.A., ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa lub za pośrednictwem e-mail: coworking@agora.pl. 
 7. Jeżeli Użytkownik nie złoży odmowy w wyznaczonym terminie i formie przyjmuje się, że wyraził zgodę na zmianę lub dodanie nowych postanowień Regulaminu.
 8. Nie wymaga zmiany niniejszego Regulaminu wprowadzanie przez Właściciela Serwisu dodatkowych usług, których szczegółowe zasady i warunki określane będą każdorazowo określane odrębnie.
 9. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Właścicielem Serwisu a Użytkownikiem zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego. 
Warning: Undefined array key "cookieAccepted" in /usr/home/Stoloweczka/domains/coworkingczerska.pl/public_html/wp-content/themes/storefront-child/footer.php on line 63

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie Agora S.A. z siedzibą w Warszawie stosuje pliki cookies niezbędne do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej, które będą zainstalowane na Państwa urządzeniu końcowym (komputerze, laptopie, smartfonie). Więcej informacji o plikach cookies, a także o przetwarzaniu danych osobowych oraz przysługujących prawach można znaleźć w naszej Polityce prywatności.